تمرین هش و امنیت

قسمت ۱

امنیت با SHA1

طول رمز به دست آمده باید ۴۰ کاراکتر باشد

قسمت ۲

امنیت با SHA1

کلمه به دست آمده باید hello world باشد

قسمت ۳

امنیت با SHA1

هش به دست آمده باید ۵baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8 باشد

قسمت ۴

امنیت با SHA1

کلمه به دست آمده باید password باشد

قسمت ۵

امنیت با SHA1

هش به دست آمده باید e6b6afbd6d76bb5d2041542d7d2e3fac5bb05593 باشد

قسمت ۶

امنیت با SHA1

کلمه به دست آمده باید password1234 باشد

قسمت ۷

امنیت با SHA1

پس از اینکه عبارت رمزنگاری شده را در این قسمت قراردادید بر روی دکمه اتمام این قسمت از تمرین کلیک کرده و به قسمت ۸ تمرین بروید (عبارت را برای قسمت ۸ نیاز دارید)

قسمت ۸

امنیت با SHA1

قسمت ۹

امنیت با SHA256

پس از انجام این قسمت بر روی دکمه اتمام این قسمت از تمرین کلیک کرده و به قسمت ۱۰ بروید

قسمت ۱۰

شاید سایت مورد نظر برای رمزگشایی از شما بخواهد که ثابت کنید ربات نیستید. در اینصورت باید برروی دکمه I’m no robot کلیک کنید

امنیت با SHA256

کلمه به دست آمده باید password1234 باشد